disneyland 2011-08-18 S&X bday (s-TL500) - kwgrafx